SerMimar Çelik Yapı
Çelik Proje, Çelik İmalat, Çelik Montaj

Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!

Seracılık Hibe Destekleri 2019 Maraş, Osmaniye, Hatay İlleri

Seracılık Hibe Destekleri 2019 yılında Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay illerinde Gerçek kişi, Tüzel Kişi ve Kar amaçı güden Kooparatif ve Birlikler için çağrı ilanı çıkmıştır.

2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Seracılık Hibe Destekleri)

2019 yılında seracılığın geliştirilmesi hibe programının ile seracılık hibe destekleri verilecektir. Bu seracılık hibe destekleri Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye illerinde yapılacak sera yatırımlarına hibe desteği kapsamındadır.

Seracılığın Geliştirilmesine Yönelik Hibe Programının Amacı ve Öncelikleri

 • Seracılık alanında ilk defa yaptırım yapacaklar ile mevcut seracılık faaliyetlerini geliştirmek isteyen yatırımcılar desteklenecektir.
 • Mevcut olan seraların fiziki ve iklimlendirme sistemlerinin modernizasyonu yönelik yatırımlar desteklenecektir.
 • Elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanması yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Seracılık hibe destekleme programın toplam bütçe tutarı 5.000.000 TL’dir. Hibe tutarı en az 30.000 TL, En fazla 700.000 TL olup KDV hariçtir. Proje hibe destek oranı en az %25, en fazla %50 dir, kalan kısmını ise yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Seracılık Hibe Destekleri Uygunluk Kriterleri

Hibe desteği verilecek projelerde 3 temel uygunluk kriteri vardır. Başvuru sahibinin uygunluğu, Projelerin Uygunluğununa, Maliyetlerin uygunluğu şeklindedir.

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Seracılık alanında faaliyet gösteren yada gösterecek ÇKS yada ÖKS kaydı olan

 • Gerçek Kişiler
 • Kobiler (Tüzel Kişiler)
 • Kooperatifler ve Birlikler (kar amacı güden)

başvuru yapabilir.

Gerçek Kişiler

 • T.C Kimlik fotokobisi
 • İmza Beyannamesi
 • Çiftçi Kayıt Sistemine ya da Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt belgesi
 • Taahhütnameler ve Beyannameler
 • Öz Kaynaklar destekleyici belgeler
 • İşletmenin tapusu, kiralama varsa kira sözleşmesi en az 5 yıllık

Tüzel Kişiler

 • Oda kayıt belgesi, Faliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Çiftçi Kayıt Sistemine ya da Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt belgesi
 • Taahhütnameler ve Beyannameler
 • İşletmenin tapusu, kiralama varsa kira sözleşmesi en az 5 yıllık
 • Merkezlerin yada şubelerinin Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay il sınırlarında olduğunu göseterir belge
 • En az 01.07.2018 tarihinden önce kurulduğuna dair belge
 • Son 3 yılın bilonçosu
 • Çalıştırıldığı personelin sayısını gösteren belge
 • Arazi kiralama ise en 5 yıllık kiralama sözleşmesi

Sera Hibe Projelerine Örnek konuları

 • Meyve, sebze, süs bitkileri vb. gibi konularda sera kurulumuna yönelik yatırımlar
 • seralarda çatı ve cephe kapmalarının modernizasyonuna yönelik yuatırımlar
 • seralarda enerji tasarrufu sağlamaya yönelik yatırımlar,
 • seralarda yeni veya farklı ürün üretilmesi amacıyla yapılacak düzenlemelere yönelik yatırımlar
 • mevcut seralara yeni ünitelerin eklenmesi ile kapasite artışı sağlamaya yönelik yatırımlar
 • Seralarda bilgisayar kontrollü iklimlendirme ve sulama sistemi kurulmasına yönelik yatırımlar,
 • Seralarda elde edilen ürünlerin pazarlanması amacıyla sera işletmecileri tarafından kurulacak soğuk zincie, e-ticaret portalı vb. yatırımlar,
 • Seralarda elde edilen ürünlerin ambalajlanması ve eriketlebnmesi amacıyla sra işletmecileri tarafından yapılacak yatırımlar,
 • Seralarda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanlmasına yönelik yatırımlar,
 • Seralarda termil santrallerin soğutma kulelerinden ve işletmelerin kojenerasyon santrallerinden elde edilecek ısının kullanılmasına yönelik yatırımlar,
 • birden fazla seranın yararlanabileceği ortak kullanım alanlarına yönelik yatırımlar

Hibe proje kapsamında desteklenecek örnek proje konuları listelenmiştir. Bu konular sınır değildir. Hibe desteğinin alabilmesi için sera büyüklüğünün en az 3 dekar olmalıdır.

Seracılık Yatırımlarında Desteklenecek Maliyetler

 • Sera kurulum maliyetleri
 • İklimdirme Maliyetleri
 • Soğuk Hava Deposu maliyetleri
 • Danışmanlık Giderleri
 • Yeni Makine – Ekipman Alımları
 • Kalite Yönetim Sistemleri, İyi Tarım Uygulamları ve Organik Tarım Sertifikasyon Maliyetleri

Sera Hibe Destekleri Başvurusu Süresi

Başvurular elektronik ortamda 5 nisan 2019 kadar sürece başvuru yapılmalıdır, sistem çıktıları en geç 12 nisanda kalkınma ajansına teslim edilmelidir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler 

Başvuru Formu Projenin gerekçesinin, faaliyetlerinin, yönteminin ve açıklarının ayrıntılı olarak açıklandığı başvuru dokümandır. KAYS üzerinden doldurulacaktır.
Bütçe  Projenin faaliyetlerinin uygulanabilmesi için öngörülen uygun maliyetlerinin yer aldığı tablodur. KAYS üzerinden doldurulacaktır.
Mantıksal Çerçeve  Projenin içsel mantığının test edildiği, proje yapısının ve hedeflerinin ölçülebilir terimlerle tanımlandığı tablodur. KAYS üzerinden doldurulacaktır.
Özgeçmiş Projede yer alan kilit personelin özgeçmişlerini kapsar. KAYS üzerinden doldurulacaktır.

 

Taahhütname Proje başvurusu KAYS üzerinden elektronik olarak tamamlandığında, yine KAYS üzerinden oluşturulup e-imza ile imzalanan ya da ıslak imzalı olarak Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslim edilen belgedir. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile İmzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığında hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Başvuru Sahibi (ve varsa Ortağı/Ortakları gerçek kişi olanlar içindir. Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir.
İmza Beyannamesi Başvuru Sahibi (ve varsa Ortağı/Ortakları) gerçek kişi olanlar içindir. Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Çiftçi Kayıt Sistemi ya da Örtü Altı Kayıt Sistemine Kaydolduğuna Dair Belge Başvuru Sahibi (ve varsa Ortağı/Ortakları) programa başvuru yapabilmek için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine ÇKS ya da ÖKS kayıtlarının olması gerekmektedir. Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Özgeçmiş Başvuru Sahibi (ve varsa Ortağı/Ortakları) gerçek kişi olanlar içindir. WORD formatında doldurulup destekleyici belge olarak KAYS’a yüklenecektir
Taahhütnameler   Eş Finansman Taahhütnamesi, Çifte Finansman Olmadığına Dair Taahhütname  WORD formatında doldurulup, imzalı hali taranıp destekleyici belge olarak KAYS’a yüklenecekir.
Beyannameler Ortaklık Beyannamesi İştirakçi Beyannamesi, Proje Uygulamaya ilişkin Beyanname, İşletme Mevcut Durumu Beyannamesi, Sera Beyannamesi WORD formatında doldurulup, imzalı hali taranıp destekleyici belge olarak KAYS’a yüklenecek ir.
İmza Sirküleri (Gerekli olması halinde yetkilendirme kararını içeren imza sirküleri)  Başvuru Sahibini ve varsa Ortağını/Ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin ismini/isimlerini ve imzaların noter tarafından tasdik eden belge; bu kişinin/kişilerin yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin ve varsa proje Ortağının/Ortaklarının ana sözleşmesinden ve yasal yapısından gelmiyorsa ilaveten Yönetim Kurulu’nun veya yetkili yönetim organının bu kişiyi/kişileri yetkilendirme kararı Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Güncel Faaliyet Belgesi  İşletmenin aktif olarak faaliyete olduğunu gösterir belge. (Program ilan tarihi ve sonrasında alınmış olması gerekmektedir-geçici faaliyet belgesi dâhildir) Gerekli Belge Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odalarından temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir.
Resmi Kayıt Belgesi Başvuru Sahibinin (ve varsa Ortağın/Ortakların) resmi kayıt belgesi veya kuruluş sözleşmesi. Bölge dışından olup bölgeye yatırım yapacak işletmelerin yapacakları yatırım için yasal şubelerini kurduklarını gösterir kayıt ve tescil belgeleri Gerekli Belge Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlükleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından temin edildikten sonra taratıp KAYS’a yüklenecektir.
Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya Ticari Sicil Gazetesi Başvuru Sahibinin (ve varsa Ortağın/Ortakların) mevcut sermaye yapısını, faaliyet alanlarını, işletme tescil tarihini ve varsa konu, unvan, sermaye ve ortaklık yapısı gibi esaslı değişiklikleri güncel Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi/ Gazeteleri Gerekli Belge Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir.
Mali Tablolar  Başvuru Sahibinin (ve varsa Ortağın/Ortakların) vergi dairesince onaylanmış son 3 mali yılına ait (2016, 2017,2018 yılları) kar zarar tablosu ve bilançosu/işletme Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
SGK’ya Kayıtlı Çalışan Sayısı  Başvuru Sahibinin (ve varsa Ortağın/Ortakların) çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kuruluşundan alınmış onaylı, güncel (Program ilan tarihi ve sonrası alınmış) belge veya barkotlu internet çıktısı Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Teknik Şartname ve Proforma Fatura  Proje başvurusunda projenin esaslı maliyet kalemleri ile tek tedarikçiden temin edilebilecek çok sayıda alt kalemden oluşan maliyet kalemleri için Teknik Şartname/Şartnameler ve her bir Teknik Şartname için en az bir adet Proforma Fatura Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Yerin Mülkiyeti ve İmar Durumuna İlişkin Belge  Projenin uygulanacağı yerin mülkiyet ve imar durumuna ilişkin belge (tapu, programın ilan tarihinden sonraki 5 yılı kapsayacak kira kontratı, tahsis sözleşmesi ya da tahsis için başvuru yapıldığına dair kanıtlayıcı belge, protokol vb.) Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Sera Projesi Sera kurulumu içeren başvurular için sunulması Başvuru Sahibinin yararına olacaktır. Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Keşif Özetleri Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri(malzeme, metraj, keşif listesi vb.) Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Başvuru Sahibi tüzel kişiler için varsa Kapasite/ Ekspertiz Raporu Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Varsa işletme vaziyet planı, iş akış şeması Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Varsa işletme ihracat numarası  ve en son alınan sipariş belgesi ile teslimine ilişkin onaylı belgeler (onaylı sipariş formu, fatura, gümrük beyannamesi, konşimento, ihracat yaptığı miktarı gösterir onaylı belge) Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Şahıs işletmeleri için mali yapısını gösteren banka hesap dökümü, işletme sahibinin mal varlığı beyanı, teminat mektubu, işletme defteri vb. belgeler Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Haccp, Iso,Ce, Tse, Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamarı vb. belgeler Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Varsa tescilli marka, endüstriyel tasarım, patent vb. belgeler Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer İşletmenin faaliyet gösterdiği yere, ürettiği ürünlere ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin fotoraf, broşür, kroki, iş planı vb. belgeler Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir
Diğer Varsa iştirakçiye ilişkin belgeler Gerekli Belge temin edildikten sonra taratılıp KAYS’a yüklenecektir

SerProfil & SerMimar Yağmahan İnşaat markasıdır

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (Mimar İdris YAĞMAHAN)